Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres
Et trobes a: inici - Noticies

Oberta la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies per a l'any 2020


Us informem que ja està oberta la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies per l’any 2020, tal i com estableix la Resolució TES/2920/2019
Recordeu que la data límit per presentar-s’hi és el 16 de desembre.

IMPORT
Aquesta convocatòria preveu una quantia de 4.500.000 €, dels quals 1.200.000 € es destinaran a l’àmbit territorial 2, al qual pertany el massís de les Gavarres.

- S’estableix un import màxim de subvenció de 60.000 € per a tots els beneficiaris.
- L’import mínim de la despesa subvencionable s’estableix en 6.000 €
- El pagament de la subvenció s'efectua un cop la persona beneficiària ha justificat, d'acord amb els terminis establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció.

TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini per executar les actuacions s’inicia per a cada beneficiari en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i finalitza per a tots els beneficiaris el 30 de setembre del 2020.

Per a més informació podeu consultar la resolució publicada, on s’estableixen els procediments sobre com presentar les sol·licituds.

A continuació us facilitem la informació relativa a les bases d’aquesta convocatòria:

Bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies

OBJECTIU DE L’AJUT
Finançar les operacions 04.04.01 i 07.01.01 del PDR destinats als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, l'ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos i la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació.


PERSONES BENEFICIÀRIES
Els ens locals, les persones físiques, les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i les persones jurídiques amb ànim de lucre. També poden ser persones beneficiàries els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar la subvenció quan siguin:

a) Propietaris o copropietaris titulars dels drets de propietat, titulars de servituds i usufructuaris.

b) Arrendataris de terrenys i d'explotacions agràries, ramaderes i forestals (incloent parcers, masovers i titulars de drets de pastura) establerts segons la Llei 1/2008, de contractes de conreu, i amb contracte degudament formalitzat.

c) Titulars de convenis de cessió d'ús, titulars d'acords i contractes públics o privats amb el propietari dels terrenys, titulars de drets reals d'aprofitament parcial, titulars d'acords de custòdia del territori, de contractes de conreu i titulars de contractes de custòdia del territori.

QUANTIA
Quedarà determinada per la convocatòria dels ajuts. La quantia de la subvenció a atorgar a la persona beneficiària es determina basant-se en l'aplicació d'un percentatge que és del 70% o del 90% de la despesa subvencionable o elegible en funció de la puntuació que hagi obtingut l'actuació proposada.

El pagament de la subvenció es tramita un cop l'actuació subvencionada ha estat degudament justificada

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Entre d’altres caldrà presentar:

a) Memòria descriptiva detallada i justificativa de l'actuació incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes, el lloc de realització de l'actuació.
b) Pressupost complet i detallat de l'actuació en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de la subvenció que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.

Des de la Generalitat de Catalunya han publicat una Guia i diversos documents complementaris per ajudar a gestionar la sol·licitud i la justificació. A continuació us detallem els documents, per si us poden ser d'utilitat:

Guia per a la tramitació i justificació dels expedients de subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies.

Entre d'altres inclou informació sobre:
- Com emplenar el formulari de sol·licitud de subvenció
- Documentació a presentar amb el formulari de sol·licitud
- Despeses no subvencionables
- Com efectuar la justificació de la despesa


Altres documents d’interès

- Document word “Declaració valorada” per conformar el cost de la feina executada d’acord amb les tarifes de Forestal Catalana i de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
- Excel “Com calcular la despesa justificada”, que ajudarà a calcular la despesa total que es justifica amb factures i amb mitjans propis.
- Excel "Justificació amb factures".
- Excel "Justificació amb persona en nòmina"


Trobareu tota aquesta documentació dins la pestanya "Per internet" del Pas 6 (Justificar la subvenció) de de l'apartat Tramitar la subvenció.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek